Szukaj

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWERGO WWW.BERTSCH-HOLZBAU.EU

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.bertsch-holzbau.eu prowadzony jest przez BHB BERTSCH HOLZBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058672, NIP: 7342834114, REGON: 49198354500000, adres poczty elektronicznej: info@bertsch-holzbau.eu, numer telefonu: 18 444 41 70 zwany w niniejszym Regulaminie- Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania zasady świadczenia usług i umów sprzedaży produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Internetowy w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe osób składających zamówienie w Sklepie Internetowym przetwarzane są w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Klient składając zamówienie w Sklepie posiada możliwość zapoznania się z Regulaminem, Polityką Zwrotów oraz Polityką Prywatności, akceptując ich treść poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola na Formularzu zamówienia. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
  • Polityka Zwrotów,
  • Polityka Prywatności.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  • Sklep Internetowy– niniejszy sklep internetowy działający pod adresem www.bertsch-holzbau.eu
  • Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, 
  • Sprzedawca– BHB BERTSCH HOLZBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000058672,
  • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży,
  • Konsument– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • Przedsiębiorca– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu,
  • Produkt/Towar– rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za Pośrednictwem Sklepu Internetowego za zapłatą Ceny,
  • Formularz Zamówienia– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
  • Zamówienie– oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj Produktu, jego cechy i specyfikację, dane Klienta, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu,
  • Cena– określona w złotych polskich kwota wynagrodzenie brutto należna Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz kosztów montażu.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego odnoszące się do prezentowanych Produktów nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zdjęcia produktów oferowanych w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy, a rzeczywisty ich wygląd, kolor, wyposażenie zależy od zamówienia złożonego przez Klienta.  Przedstawione zdjęcia nie odpowiadają żadnej skali, modele domków oraz konstrukcji drewnianych mogą zawierać dodatkowe akcesoria i wyposażenie, które nie jest objęte zakresem Zamówienia.
 3. Klient może dokonać zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym poprzez złożenia Zamówienia.
 4. Klient podczas składania Zamówienia z opcją dostawy ma możliwość dokonania zakupu wyłącznie 1 domu lub innej konstrukcji drewnianej.

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może dokonać zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym poprzez złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.  Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy.
 2. W celu zawarcia wiążącej umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Produktu zgodnie z dostępną ofertą Sklepu Internetowego określając Produkt jaki zamierza kupić oraz w przypadku takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz jego specyfikację w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje dostępne w Formularzu Zamówienia.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail oświadczenie o przyjęciu Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia (nawet jeżeli zostało ono w całości opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty nabycia określonego Produktu. Sprzedawca ma 14 dni na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji, licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca przesyła Klientowi na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz dokument sprzedaży w postaci faktury.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta podlega weryfikacji Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega prawo do anulowania Zamówienia w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień błędnych, niepełnych, uniemożliwiających ich realizację.  O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o anulowaniu Zamówienia.
 6. W celu uniknięcia wątpliwość Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 7. Z uwagi na to, że produkty oferowane w Sklepie Internetowym produkowane są na indywidualne zlecenie Klienta nie ma możliwości anulowania lub zmiany Zamówienia po jego złożeniu i uaktywnieniu przycisku KUPUJĘ i PŁACĘ.

     § 4 CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Wszelkie ceny Produktów podane na stronie Sklepu Internetowego podane są w walucie polskiej i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. 
 2. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które każdorazowo są określane indywidualnie w Formularzu Zamówienia, a ich wysokość jest zależna od odległości miejsca dostawy od siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 62 1750 1240 0000 0000 3434 5047
  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 4. Kupujący ma obowiązek uiścić cenę zakupu w terminie 48 godzin od czasu złożenia Zamówienia.  W przypadku braku uiszczenia zapłaty w tym terminie Zamówienie w całości zostanie anulowane.

§ 5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 8 do 10 tygodni liczony od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu.  Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (w szczególności w przypadku braku dostępności drewna) Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia.

§ 4 SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty transportem własnym lub za pośrednictwem wybranego podwykonawcy. Dostawy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie dostawy na minimum 24 godziny przed terminem dostawy.  Klient zostanie poinformowany o dacie i godzinie dostawy drogą e-mailową/telefoniczną.
 4. Odbiór Produktu możliwy jest jedynie przez Klienta lub osobę pisemnie upoważnioną przez Klienta do odbioru zamówionego Produktu.
 5. Z uwagi na wielkość i wagę produktów Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego dojazdu samochodem ciężarowym o ładowności do 40 ton do miejsca w którym Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży ma zostać rozładowany. Brak możliwości dojazdu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty ustalanej indywidualnie, płatnej na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku gdy skuteczne dostarczenie Produktu w ustalonym terminie na adres podany przez Klienta nie jest możliwy z przyczyn leżących po stronie Klienta z uwagi na nieobecność Klienta lub osoby pisemnie upoważnionej przez Klienta do odbioru Produktu w miejscu dostawy, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi z przestojem kierowcy oraz pojazdu, którym dostarczany był Produkt w wysokości 200zł netto za każdą godzinę przestoju. 
 7. Klient lub osoba pisemnie upoważniona przez Klienta obowiązana jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki oraz potwierdzenia jej odbioru poprzez podpisanie listu przewozowego/ protokołu dostawy.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowań, a w przypadku gdy produkt dostarczany jest bez opakowania- w przypadku stwierdzenia ewentualnych śladów jego uszkodzenia lub ubytków, w obecności pracownika Sprzedawcy lub w obecności przewoźnika realizującego transport winien zostać sporządzony protokół szkody.
 9. Odbiór osobisty produktu możliwy jest pod adresem ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz w dni robocze z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6:00 do 15:00.
 10. Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową/ telefonicznie o gotowości Zamówienia do odbioru.  Zamówienie winno zostać odebrane w terminie 7 dni liczonych od dnia poinformowania Klienta o możliwości odbioru Zamówienia. W przypadku braku odbioru produktu w wyznaczonym terminie, Klient zostanie obciążony kosztami magazynowania Produktu w kwocie 50 zł netto za każdy dzień magazynowania na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę.  Klient zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru produktu poprzez podpisanie protokołu odbioru.
 11. Faktura sprzedaży oraz instrukcja montażu Zamówionego produktu zostanie przekazana Klientowi wraz z dostawą Produktu lub podczas jego odbioru przez Klienta. Instrukcja montażu dostępna jest również na stronie Sklepu Internetowego. 

§ 4 ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA

Wynikające z obowiązujących przepisów zasady zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty” .

§ 5 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (SPRZEDAŻ KONSUMENCKA)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży. Składane reklamacje są rozpatrywane na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży.
 3. Reklamacja należy kierować do Sprzedawcy na pisemnie na adres: BHB BERTSCH HOLZBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz lub na adres e-mail : info@bertsch-holzbau.eu  Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca ustosunkuję się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej przesłania. 
 5. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 6. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży o których mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §5 ust.5 i 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży.
 10. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Konsument zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawienia lub wymianie. Sprzedawca odbierze od Konsumenta Towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 11. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 12. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
  • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
  • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową  Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. Zwrot kwoty należnej w skutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 5 RĘKOJMIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 6 GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, kompletne i mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji udzielonej przez producenta na oferowane w Sklepie Internetowym akcesoria dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca jako producent domów oraz konstrukcji drewnianych udziela gwarancji na okres 5 lat liczonej od dnia wydania Produktu Klientowi na zasadach określonych w niniejszym ustępie. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Gwarancja nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 4. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych a przypadku braku możliwości naprawy do wymiany Produktu na wolny od wad. Jeśli z uwagi na charakter wady Produkt nie będzie mógł zostać naprawiony lub wymieniony, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej Ceny.  Sprzedawca dokonuje wyboru sposobu usunięcia wady fizycznej.
 5. Reklamację należy kierować do Sprzedawcy pisemnie na adres: BHB BERTSCH HOLZBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz lub na adres email : info@bertsch-holzbau.eu  Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży.
 6. Uprawniony z  gwarancji powinien dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: BHB BERTSCH HOLZBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia wady.
 8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 9. Gwarancją nie są objęte wady powstałe:
  • na skutek niewłaściwego montażu w sposób niezgodny z instrukcją montażu,
  • w związku z mechanicznym uszkodzeniem Produktu przez Klienta lub osobę trzecią,
  • na skutek niewłaściwej eksploatacji oraz konserwacji,
  • na skutek korzystania z Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  • na skutek zjawisk atmosferycznych oraz zdarzeń losowych
  • w wyniku naturalnego zużycia na skutek zmiennych warunków atmosferycznych w których użytkowanym jest Produkt.
 10. Ponadto gwarancji nie podlegają szczeliny, pęknięcia, sęki, wynikające z naturalnych właściwości fizycznych drewna, przebarwienia powstałe w miejscu występowania sęków, uszkodzenia powstałe na skutek wypływu żywicy. Szczegółowe cechy drewna wraz z opisem, które nie podlegają gwarancji zawarte są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Cechy drewna” dostępnej pod adresem : : https://bertsch-holzbau.eu/pl/wood_features.php

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.03.2023 roku
 2. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim. W przypadkach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od udostępnienia go na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych oraz w siedzibach podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Lista podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  Dostępne pozasądowe metody rozwiązania sporów to: mediacja- umożliwia zbliżenie stanowisk stron, koncyliacja – stronom zaproponowany zostanie konkretny sposób rozwiązania sporu, sąd polubowny np. w ramach arbitrażu – rozstrzyga spór i narzuca stronom rozwiązanie.  Sprzedawca zastrzega, że niniejszy zapis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu i nie stanowi bezwarunkowej zgody na udział w takim postępowaniu.
 7. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego (grafika, opis Produktu, układ strony, logotyp, katalogi) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystywanie treści umieszczonych bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną oraz karną za naruszenie praw autorskich.
na górę