Szukaj

POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BERTSCH-HOLZBAU.EU

 1.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient będący Konsumentem w oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego Towaru do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez przesłania pisma pocztą na adres: BHB BERTSCH HOLZBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 29, 33-300 lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@bertsch-holzbau.eu.  Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.  Konsument dokonuje zwrotu Produktu na adres: ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz.
 6. Konsument ma obowiązek zabezpieczyć zwracany Produkt w taki sposób aby nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu. Do zwracanego Produktu powinien zostać dołączony dokument sprzedaży lub jego kserokopia. 
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu, w tym koszty odesłania zwracanego towaru. Ze względu na wagę towaru oraz gabaryty, odesłanie Produktu może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. 
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Zwrotów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
na górę